fbpx

Szépség- és egészségmegőrzés a távol-keleti bölcsek ősi receptjeivel

Szépség- és egészségmegőrzés a
távol-keleti bölcsek ősi receptjeivel

Adatvédelmi Tájékoztató

1. FŐ FOGALMAK

1.1 Tiande Center Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: Budapest, 1148. Nagy Lajos király útja 78/A. fszt. 1., telephely: Budapest, 1095. Mester utca 83/a. fszt. 7., cégjegyzékszám: 01-09-348352, adószám: 27081398-2-42, email: info@tiande.hu, telefonszám: + 36 20 380 7690. A Tiande Center Kft. 2019 napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik

1.2 Honlap = a www.tiande.hu címen elérhető, a Tiande Center Kft. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3 Webáruház = a Tiande Center Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4 Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi  személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a Tiande Center Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy a Tiande Center Kft. ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Munkatárs”), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár a Tiande Center Kft. által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Kimenő hívás”), akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Bejövő hívás”) útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

1.5 Ügyfelek = a Tiande Center Kft.-vel bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy a Tiande Center Kft. általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

1.6 AT = a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.

1.7 Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8 Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.9 Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

1.10 Különleges adat = minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

1.11 Kötelező adat = minden, a Tiande Center Kft. által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.

1.12 Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.13 Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

1.14 Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.15 Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

1.16 Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

1.17 Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.18 Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.19 Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.20 Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen AT Honlapon történő közzététele és az AT módosításának a jelen AT 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

1.21 Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.

1.22 NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: ”NAIH”) NAIH-86671. számú határozat, amelyekkel a NAIH a Tiande Center Kft-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.

1.23 Hírlevél = a Tiande Center Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail illetve SMS útján kiküldött és a Tiande Center Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.

1.24 DM levél = a Tiande Center Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként postai levél formában kiküldött és a Tiande Center Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról  stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

1.25 e-DM levél = a Tiande Center Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus levél (= e-mail) formában kiküldött és a Tiande Center Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, nyereményjátékokról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

1.26 Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény.

1.27 ÁSZF = a Tiande Center Kft. mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető a https://tiande.hu/felhasznalasi-feltetelek-aszf/ oldalon.

2. AZ AT HATÁLYA, AZ AT RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA 

2.1 A jelen AT a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. rendelkezései alapján a jelen AT hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen AT hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. A Tiande Center Kft. a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.

2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen AT célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen AT a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen AT a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. március 30. napja. Az AT rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3 A Tiande Center Kft. fenntartja magának a jogot az AT módosítására. A Tiande Center Kft. biztosítja, hogy a hatályos AT a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az AT-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos AT rendelkezései az irányadóak. Az AT módosítása esetén a Tiande Center Kft. köteles jól látható módon jelölni az AT szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen AT rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az AT szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

3.1 Az Adatkezelés biztonsága: A Tiande Center Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Tiande Center Kft. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. A Tiande Center Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen AT-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Tiande CenterKft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Tiande Center Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben a Tiande Center Kft.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen AT-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.

3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Tiande Center Kft. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Tiande Center Kft. az általa kezelt Adatokat – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen AT-ben foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Tiande Center Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A Tiande Center Kft. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Tiande Center Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze a Tiande Center Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát. A Tiande Center Kft. bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.

3.5 Az Adatok tárolása: A Tiande Center Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: A Tiande Center Kft. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tiande Center Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

3.7 Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tiande Center

3.8 Adatkezelés alól kizárt adatok: a Tiande Center Kft. Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK 

4.1 A Tiande Center Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen AT-ben meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

4.2 A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt Adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.

4.3 A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Tiande Center Kft. ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy a Tiande Center Kft. a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Tiande Center Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlap használati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (=inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

4.4 A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tiande Center Kft. az különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. A Tiande Center Kft. így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy a Tiande Center Kft. a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy a Tiande Center Kft. a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy a Tiande Center Kft. a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.

4.5 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja a Tiande Center Kft., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy a Tiande Center Kft. a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson.

4.6 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Tiande Center Kft. által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében a Tiande Center Kft. az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni. Így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján a Tiande Center Kft. más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet a Tiande Center Kft. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor a Tiande Center Kft. részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára a Tiande Center Kft. sms-ben a Tiande Center Kft. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, és egyéb, a Tiande Center Kft. működésével összefüggő körülményekről szóló üzeneteket küldhet. A jelen pontban meghatározott adatkezelés célja a Tiande Center Kft. Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél a Tiande Center Kft. működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.

4.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tiande Center Kft. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre, e-mail címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja: GLS Hungary Kft. – futárszolgálat 

4.8 Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jeleni a regisztráció során megadott Adatok törlését, ezért az Adatokat a Tiande Center Kft. a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen AT 4.13 pontjában foglaltak az irányadók.

4.9 A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Tiande Center Kft. a Hírlevelet elektronikusan e-mail illetve SMS formájában küldi el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Tiande Center Kft. a Hírlevelet mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Tiande Center Kft. által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnap Saját fiók szekciójában, illetve mind az e-mailben, mind az SMS-ben küldött Hírlevélről a webshop@tiande.hu e-mail címre küldött e-maillel iratkozhat le. A Felhasználó és az Ügyfél az e-mailben, illetve az SMS-ben küldött Hírlevélről külön-külön is leiratkozhat. Az SMS Hírlevélről történő leiratkozás módjáról a Tiande Center Kft. az SMS-ben kiküldött Hírlevélben is tájékoztatja a Felhasználót és az Ügyfelet. Az SMS Hírlevélről SMS-ben leiratkozni nem lehet. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Tiande Center Kft. a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.10 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tiande Center Kft. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre és az e-mail címre  vonatkozó Adatokat hírlevélküldés céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja: Virtualcom Szoftverház Kft. – hírlevélküldő szolgáltatás (Székhely: 6034 Helvécia, Taál B. u. 23. Adószám: 23923555-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-124560)

4.11 A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Tiande Center Kft. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tiande Center Kft. az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén a Tiande Center Kft. írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

4.12 A Tiande Center Kft. a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot a Tiande Center Kft. helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat a Tiande Center Kft. rendelkezésére áll, az Adatot a Tiande Center Kft. helyesbíti.

4.13 Az Adatot a Tiande Center Kft. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. A Tiande Center Kft. az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett a Tiande Center Kft. zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot a Tiande Center Kft. kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról a Tiande Center Kft. az érintett Felhasználót illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Weboldalunkon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Neked! Adatvédelmi tájékoztató